”Ambitiöst förslag som missar många av folkbibliotekens behov”

Statens kulturråd: Vad händer om medel för behov på lokal nivå flyttas till nationella satsningar?

”Ofullständigt återgivna exempel tagna ur sitt sammanhang”

REPLIK DN DEBATT 4/3. I Isak Skogstads och Hamid Zafars artikel om lärarnas rättigheter och kränkningar finns flera felaktigheter och missuppfattningar, skriver Helén Ängmo, Skolinspektionen och Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet.

”Macrons vision om förnyelse av Europa är inte liberal”

REPLIK DN DEBATT 5/3.  I sitt öppna brev identifierar Emmanuel Macron Europas problem korrekt. Flera av Macrons förslag är dock djupt problematiska ur ett liberalt perspektiv. Svenska politiker behöver kontra med en vision för Europa som omfamnar frihandel, fri rörlighet och ett öppet samhälle, skriver Karin Svanborg-Sjövall och Emanuel Örtengren, Timbro.

”Trots starkt teknikintresse blir kvinnor inte ingenjörer”

Företrädare för IVA och Tekniksprånget: Fler väljer teknikutbildning om de får prova på jobbet med praktik.

”Reglerna för privata p-bolag rena vilda västern”

SLUTREPLIK DN DEBATT 25/2. Markägaren har rätt att träffa avtal där övervakningsföretaget åtar sig att sköta övervakningen ”gratis”. De enda intäkter de kan få är genom att utfärda kontrollavgifter. Det är förvånande att regeringen så länge låtit den här verksamheten leva i ostörd välmåga, skriver trafikexperten Jan Söderström.

”Massdigitalisera Sveriges kunskaps- och kulturarv”

Erik Fichtelius presenterar förslag till nationell biblioteksstrategi: Satsa på en tioårig digitaliseringsplan.

”Enskilda professioner kan inte ha ensamrätt på medicinsk-etiska frågor”

SLUTREPLIK DN DEBATT 28/2. Vi avvisat bestämt tanken att medicinsk-etiska frågor är något som respektive profession har ensamrätt till. När grundläggande etiska värden riskerar komma i konflikt med varandra behövs tvärtom en bred analys som förenar både kliniska, juridiska, etiska och samhälleliga perspektiv, skriver Kjell Asplund och Ingemar Engström, Statens medicinsk-etiska råd.

”Professionella lärare måste ges veto mot skolledningen”

Läraren Daniel Sandin: Det är vanligt att skolledningen tvingar lärare att göra sådant som lärarna anser är negativt för undervisningen.

”Dags för en förnyelse av Europa”

Emmanuel Macron: Europa hotas av dem som utnyttjar missnöjet och med hjälp av falsk information lovar allt och dess motsats.

”Personuppgiftsincidenter beror oftast på mänskliga faktorn”

Fyra it-säkerhetsexperter skriver om de uppgifter som kommit fram om att 2,7 miljoner inspelade telefonsamtal till 1177 Vårdguiden legat på en öppen webbserver utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på internet. Digitala katastrofer hotar enligt författarna samhällets digitalisering och medborgarnas tillit.

”SKL försvarar landstingens makt och hindrar reformer”

SLUTREPLIK DN DEBATT 24/2. SKL:s replik indikerar att professionellt underbyggda ställningstaganden om den praktiska vårdens utformning inte ges nämnvärd betydelse, skriver åtta företrädare för den svenska läkarkåren.

”Skyttegravskriget om bostadspolitiken kan inte fortsätta”

SLUTREPLIK DN DEBATT 20/2. Alla organisationer bör tänka på att om ska det bli en bred överenskommelse måste alla vara beredda att ”ge och ta”. När det är en svår situation på bostadsmarknaden krävs det vettiga kompromisser och inte ett fortsatt skyttegravskrig, skriver Hans Lind.

”Kränkthetskulturen i skolan urholkar lärarnas auktoritet”

Isak Skogstad och Hamid Zafar: Skolmyndigheterna bidrar till utvecklingen genom att göra lärare rädda att gripa in vid ordningsproblem.

”Januariavtalet minskar inte växande klyftor i samhället”

Pehr G Gyllenhammar och Göran Johnsson: Den snabbt växande klyftan mellan löntagaren och vd:n är ett stort problem.

”It-katastrofen hos 1177 ett hot mot samhällets digitalisering”

Fyra it-säkerhetsexperter: Det är dags att agera, så här kan vi inte fortsätta om Sverige ska bli bäst i världen.

”Grundlagarna måste ändras för att underlätta regeringsbildning”

Mikael Sandström: Det är orimligt att partier avsiktligt och utan rimligt syfte kan försinka regeringsbildningen.

”Abortgränsen bör sättas då det mänskliga livet börjar”

REPLIK DN DEBATT 28/2. Jag saknar i förslaget en diskussion om när det mänskliga livet börjar eller när fostret är moget för att kunna bli ett barn. Det är märkligt att ingen hjärnforskare, gynekolog eller barnläkare varit medlem i arbetsgruppen, som tagit fram förslaget, skriver Hugo Lagercrantz, professor emeritus vid Karolinska institutet.

”Vi barnmorskor och gynekologer är kritiska till Smers förslag”

REPLIK DN DEBATT 28/2. Smers förslag riskerar att ge ett sämre omhändertagande och lägre patientsäkerhet för kvinnor som genomgår abort. Men de har även genomgripande konsekvenser för den komplexa vårdkedjan kring graviditet och förlossning, skriver Mia Ahlberg, Svenska barnmorskeförbundet och Eva Uustal,  Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

”Modernisera felparkeringsrätten med mer fokus på privata bolag”

Boel Flodgren: Förbättra konsumentskydd och rättssäkerhet. Begränsa de privata parkeringsbolagens frihet.

”Ändra lagen då risken ökat för att livsdugliga foster aborteras”

Statens medicinsk-etiska råd: Regeringen bör utreda om livsduglighetsgränsen i abortlagen kan ersättas av en fast vecko­gräns.

”Onyanserad kritik av vår undersökningsmetod”

Stockholms handelskammare: Utifrån resultaten i vår undersökning kan vi lära oss en hel del.

”Dåliga förutsättningar för en bra migrationspolitik”

Ulf Kristersson (M) och Maria Malmer Stenergard (M): Morgan Johansson aviserar nu att utredningen av migrationspolitiken blir smal och ambitionslös.

”Föråldrad parkeringslagstiftning hindrar lägre avgift för miljöbilar”

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd: Vi hoppas att riksdagen ändrar lagstiftningen så att bilpooler och miljöfordon kan gynnas.

”Fel reglera primärvården med listningstak”

Lena Micko och Anders Henriksson, SKL: Att lyfta fram goda lokala exempel och samtidigt önska starkare nationell reglering är motsägelsefullt.

”Förhandlingar måste utgå från både flexibilitet och trygghet”

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv: Det fungerar inte att, som LO tycks vilja, plocka ut det som faller en mest i smaken.

”Avreglering ger gynnsamma effekter på inkomstfördelningen”

Roland Andersson och Lars Jonung: Det är hyresregleringen som har orimligt negativa fördelningseffekter.

”Det behövs krafttag mot den nya klottervågen”

Kristoffer Tamsons (M): Kan vi inte bekämpa klotter och skadegörelse klarar vi inte grövre brottslighet och gängkriminalitet.

”Grön skatteväxling kan få förödande konsekvenser”

Kalle Sundin, Katalys: Klimatutmaningen måste bli en integrerad del av synen på välfärdsstaten.

”Svenskt näringsliv vill ha en återgång till äldre tiders godtycke”

Ali Esbati (V): Vänsterpartiet vill i stället sikta mot ett produktivt och hållbart arbetsliv.

”Orimligt låta småhusägarna finansiera januariavtalet”

Villaägarnas riksförbund: Dagens fastighetsavgift är mer genomtänkt än Hans Linds förslag.

”Politiskt färgad undersökning med dålig representativitet”

Sex forskare vid Södertörns högskola: Omöjligt att hävda att svaren är representativa för områdenas befolkning.

”Utan eftertanke finns risk för höga kostnader och bristande tillit”

Anne Kaun och Julia Velkova: Missförstånd tro att vår kritik innebär teknikdystopi och bakåtsträvande.

”Granska hälsoböcker för att skilja vetenskap från spekulation”

Fem medicinforskare: En oberoende granskning kan hjälpa läsare, författare och bokförlag.

”Kommunernas sätt att ta ut p-avgifter måste ses över”

Trafikexperten Jan Söderström: Parkeringsavgifterna har blivit en osund intäktskälla för att förbättra den kommunala budgeten.

”Så vill vi läkare reformera den svenska primärvården”

Läkarorganisationer: En förutsättning är att den medicinska professionen får styra utformningen av vården.

”Kameraövervakning av grannar bör bli brottsligt”

Lena Lindgren Schelin, Datainspektionen: Grannar upplever det som olustigt eller kränkande att grannens kameror filmar dem.

”Låt höjda miljöskatter gå tillbaka till medborgarna”

Per Bolund (MP), språkrörskandidat: Jag vill att vi skatteväxlar enligt den modell som nu införs i Kanada.

”Ofog som inte hör inte hemma på en modern svensk arbetsmarknad”

Torbjörn Johansson, LO: Att göra folk rättslösa och ge arbetsgivaren carte blanche att säga upp folk är helt ohållbart.

”Kommuner planerar för många fler bostäder än det byggs”

Lena Micko, SKL: Vi vill se en nationell bostadspolitik som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens alla delar.

”Det räcker inte att ändra turordningsreglerna i las”

Peter Jeppsson, Svenskt näringsliv: Vi föreslår nu en utvecklad modell för stärkt flexibilitet och trygghet i arbetslivet.

”Vi har inte råd att vänta med automatiserat beslutsfattande”

Företrädare för Trelleborgs kommun: Risk att de kommuner som vågar driva ett aktivt utvecklingsarbete tappar fart.

”Vetenskapen vilar på det utomvetenskapliga”

Sju forskare: Själva tanken på en förnuftsenlig religiös tro utmanar någonting i hjärtat av de sekulära livsåskådningarna.

”Bostadspolitiken måste ha hårdare krav på kommuner”

Hans Lind: Jag presenterar i dag min Fores-rapport ”Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse”.

”Missuppfattad rapport leder till helt fel slutsatser”

Nationalekonomen Stig Tegle: I stort sett alla skulle få höjda hyror om marknadshyror infördes.

”Boende i utsatta områden efterlyser tuffa reformer”

Stockholms Handelskammare: Vår undersökning tyder på ett stöd för fler poliser, mer övervakningskameror och längre straff.

”Etiskt svart hål när välfärden digitaliseras”

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR: Det behövs en tydligare algoritmpolitik för att möta digitaliseringsutvecklingen.

”Forskare avoga inställning mot kosten hindrar utvecklingen”

Ann Fernholm: Forskarna sätter på många ställen ett likhetstecken mellan brist på vetenskap och brist på effekt.

”Hypoteser baserade på förutfattade meningar”

Heléne Glant: Artikelförfattarnas häpnadsväckande slutsatser bygger på avsevärda förenklingar och rena sakfel i framställningen.

”Den lokala styrningen har skapat köerna”

Tre fd vårdchefer: Nej, ”systematiskt och långsiktigt lokalt arbete” har inte medfört god tillgänglighet.

”Är Sverige redo att låta maskiner fatta besluten?”

Anne Kaun och Julia Velkova: Fallet med Arbetsförmedlingen visar riskerna med automatiserat beslutsfattande i stor skala.